Napíšte nám

Meno (povinné)

Email (povinné)

Predmet

Správa (povinné)

[recaptcha size:compact]

Vincentská rodina

Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (Vincentky

Sestry sa venujú starým, opusteným ľuďom, kňazom v kňazských domovoch, seminaristom, chorým v nemocnici, slobodným matkám, deťom na základných školách, veriacim vo farnostiach, bezdomovcom, väzňom, utečencom…

Cez Spoločnosť DKL Boh dal svetu dary, akými je: “zázračná medaila”, červený škapuliar a zelený škapuliar. Sú to prostriedky k uchovaniu, upevneniu a rozmnoženiu kresťanskej viery, nádeje a lásky a zároveň sú prejavom Božieho milosrdenstva voči hriešnikom.

Sestry si uchovávajú veľkú úctu a lásku k Panne Márii. Podľa jej priania sa sestry venujú mládeži, ktorá je zoskupená do medzinárodnej organizácie pod názvom Mariánska vincentská mládež.

Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Provinciálna predstavená: sr. Damiána Pagáčová
Oravská 10, 949 01 Nitra
tel: 037/6920600
fax: 037/6558302
web: www.vincentky.sk
email: sekretariat@vincentky.sk

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul (Lazaristi)

Misijná spoločnosť má nerehoľný charakter. Aby však vincentíni boli schopní stať sa všade svedkami Kristovej lásky a hlásať jeho radostnú zvesť, zaväzujú sa podľa evanjeliových rád sľubom čistoty, chudoby, poslušnosti a vytrvalosti v službe núdznym.

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul
Slovenská provincia
provinciálny predstavený
P. Jaroslav Jaššo, CM
Sv. Vincenta 1
821 03 Bratislava 2, tel: 02/48 257 101
web: www.vincentini.sk

MISEVI –  MIsioneros SEglares VIcencianos (Vincentskí laickí misionári)

Je to najmladšia vetva vincentskej rodiny, vznikla v roku 1999, ako odpoveď pre tých, ktorí cítia misijné povolanie ako laici, čí už v rámci vincentskej rodiny alebo aj mimo nej. Títo mladí sú po patričnej príprave posielaní na misie, žijú spolu s ďalšími laikmi v komunitách a pracujú na konkrétnych projektoch v úzkej spolupráci s Misijnou spoločnosťou a Dcérami kresťanskej lásky. Doba misie môže byt kratšia (letná skúsenosť), alebo aj na dlhšie obdobie. Momentálne existujú laické komunity MISEVI na Hondurase, Bolívii a Mozambiku.

Na Slovensku sa rozbieha tento projekt v spolupráci s Misijnou spoločnosťou. 19. novembra sa uskutočnilo prvé stretnutia záujemcov o tuto novu formu ako prežívať a napĺňať laickí rozmer svojho povolania v Cirkvi. Pripravujú sa ďalšie formačné stretnutia. Odporúčame toto dielo vaším modlitbám.

sídlo: Provinciálny dom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava
štatutárny zástupca: Mgr. Petronela Baštová
duchovný poradca MISeVi: P. Pavol Noga, CM. tel: 0948 442 160
email: misevi.slovakia@gmail.com

Informačný plagát

Kongregácia Milosrdných sestier svätého Vincenta (Satmárky)

Charizma: Nasledovanie Krista charitatívnou a apoštolskou službou človekovi z poverenia Cirkvi. Sestry slúžia chorým v nemocniciach, v domovoch dôchodcov, vyučujú na školách, pomáhajú vo farnostiach najmä vyučovaním náboženstva. Všetko to sa deje v duchu radostnej zvesti pre ľudstvo, ktorú dal nebeský Otec svojmu Synovi, aby išiel hľadať to, čo bolo stratené (Porov. Lk 19,10).

Ku Kongregácii je pridružená “Rodina Nepoškvrnenej”, ktorú založila členka tejto Kongregácie – sr. Bernadeta Pánčiová v r. 1975. Bola schválená v r. 1991 pápežom Jánom Pavlom II.

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok
Provinciálna predstavená:sr. M. Blažeja Kubániková
038 31 Vrícko 195
tel: 043/4901 703
email: satmarky@satmarky.sk
web: www.satmarky.sk

 

Rodina Nepoškvrnenej
038 31 Vrícko 190
Tel.: 043/4933 741
Fax: 043/4901 692
Web: www.rodinaneposkvrnenej.sk

E-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku (SVdP)

CIEĽOM hnutia je charitatívna činnosť v najširšom zmysle slova. Pomáhať odkázaným jednotlivcom či skupinám obyvateľstva v zdravotnej, sociálnej, ekonomickej, ale i duchovnej a morálnej oblasti a to v akútnom, alebo v chronickom nedostatku. Vyšším cieľom je odstraňovať príčiny hmotnej i duchovnej núdze.

ČINNOSŤ: Členovia spolku sv. Vincenta de Paul svoju činnosť zameriavajú na uvedené problémy v prostredí v ktorom žijú, na problémy, ktoré vidia a ktoré je treba riešiť. Navštevujú nemocnice, väznice, domácnosti, opustených a chorých, podporujú mnohodetné a sociálne slabé rodiny, podieľajú sa na výstavbe sociálnych zariadení, pomáhajú rómskym spoluobčanom, bezdomovcom a komukoľvek, kto potrebuje pomoc.

Spolok sv. Vincenta de Paul
Mgr. Ing. Libuša Miháliková, riaditeľka Domu nádeje a štat. zást. Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku

web: www.vincent.sk
tel: 0911 756 023

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku (NZSKL)

Na celosvetovom stretnutí delegátov v roku 1998 v Mexiku bola slovenská asociácia prijatá za plnoprávneho člena AIC (Association Internationale des Charités).

AIC – zahrňuje 40 národných združení v Afrike, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a USA s 250 000 dobrovoľnými členmi.

AIC – sa zasadzuje spoločne s núdznymi o prekonanie chudoby a biedy, verná posolstvu evanjelia a žiadosti sv. Vincenta de Paul.

AIC – vie, že všetky problém chudoby úzko súvisia. Jej prianím je účinne pomáhať chudobným, vzdelávať spolupracovníkov a pestovať účelnú výmenu informácii.

AIC – podporuje svojich členov pri uskutočňovaní ich plánov, uspôsobuje chudobných k svojpomoci, spolupracuje s verejnými a cirkevnými inštitúciami.

centrum: Oravská 10, 949 01 Nitra
Ing. Anna Kováčová, prezidentka NZSKL, 913 24 Veľká Hradná 4
tel: 032/648 73 97; 0918 545 219
email: anna.kovacova@justice.sk

Združenie zázračnej medaily

Ciele združenia:
Podporiť úctu k Panne Márii, Božej Matke, bez hriechu počatej, ktorá je vzorom pre putujúcu Cirkev, uvedomujúc si, že tento kult privádza k oslave a chvále jej Syna, Spasiteľa, a to prostredníctvom Zázračnej medaily a apoštolátu, ktorý sa vykonáva prostredníctvom „Podomových návštev“.

Združenie si kladie za cieľ preukázať náležitú úctu Panne Márii pre vlastné posvätenie a ako prostriedok apoštolátu. K tomuto nás vyzýva aj samotná Medaila, ktorú nám ponúka Nebeská Matka ako vzor a pomoc, a to tak prostredníctvom symbolov, ktoré prezentuje, ako aj prostredníctvom milostí, ktorými je obdarená.

Snažiť sa o dôkladnú kresťanskú formáciu svojich členov, aby boli schopní šíriť učenie Cirkvi vo svojom rodinnom i sociálnom prostredí a plniť zverené poslanie napodobňujúc Máriu ako vzor kresťanského života.

Upevňovať v členoch ducha sv. Vincenta de Paul učiac sa od neho úcte k Panne Márii, láske a službe chudobným a núdznym.

Združenie zázračnej medaily
Sr. Gemma Blašková
Oravská 10, 949 01 Nitra
email: gemmablaskova@hotmail.com
tel: 0910 842 255

Spoločnosť Máriiných sestier zázračnej medaily (Máriine sestry, MS)

Mariánsky duch spoločnosti charakterizuje jej ústredné heslo: “Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova”. Matka Leopoldína prijala aj slová sv. Vincenta: ” Náš život by nebol Božou službou, ani skutočnou pomocou blížnemu, keby sme chceli rozdávať iba chlieb a lieky…” V tomto duchu sa Máriine sestry mnohorakým spôsobom usilujú slúžiť svojim blížnym v dnešnom svete. Ich základná charizma je však ošetrovanie chorých po domoch, podľa príkladu Máriinej návštevy u Alžbety, ako to neraz prízvukovala zakladateľka.

Spoločnosť Máriiných sestier zázračnej medaily
Na Skotňu 44, 013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041/5982191

Depaul Slovensko

Je to nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje v Bratislave dve zariadenia, v ktorých sa stará o ľudí bez domova. Vznikla v roku 2006 s cieľom spustiť prevádzku nízkoprahovej nocľahárne a ochrániť tak pred nízkymi teplotami v zimnom období ľudí bez domova. Bola to predovšetkým reakcia na krízovú situáciu zo zimy 2005/2006, kedy na následky podchladenia v tuhých mrazoch zomrelo v Bratislave najmenej 19 bezdomovcov a bolo zriadené núdzové stanové mestečko. Vďaka priestorom na Ivanskej ceste v mestskej časti Bratislava-Ružinov sme 21. decembra 2006 otvorili nízkoprahovú nocľaháreň, ktorá funguje dodnes a poskytla svoje služby už vyše 2200 núdznym v Bratislave. V októbri 2008 otvorili denné centrum – Útulok sv. Lujzy de Marillac s kapacitou 30 lôžok. Zriadili predovšetkým za účelom poskytnutia prístrešia a celodennej opatery tým ľuďom bez domova, ktorých celková situácia je skomplikovaná ich zdravotným stavom. Podmienkou prijatia je skutočnosť, že klient nemá kam ísť, je chorý, a zároveň chce na zlepšení svojho zdravotného stavu pracovať, čo potvrdzuje aj jeho snaha a rozhodnutie vyhýbať sa požívaniu alkoholu, či iných návykových látok.

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul,
Ivanská cesta 32, 821 01 Bratislava
tel: 0911 447 577
email: noclaharen.vincent@depaulslovensko.org
 
 

 

Útulok sv. Lujzy de MarillacKrčméryho 8-10, 811 04 Bratislava 1
tel: 0904 738 749
email: utulok.lujza@depaulslovensko.org


© Združenie mariánskej mládeže ~ Webhosting sponsored by Websupport.sk