Napíšte nám

  Meno (povinné)

  Email (povinné)

  Predmet

  Správa (povinné)

  [recaptcha size:compact]

  Vincentská rodina

  Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (Vincentky

  Sestry sa venujú starým, opusteným ľuďom, kňazom v kňazských domovoch, seminaristom, chorým v nemocnici, slobodným matkám, deťom na základných školách, veriacim vo farnostiach, bezdomovcom, väzňom, utečencom…

  Cez Spoločnosť DKL Boh dal svetu dary, akými je: “zázračná medaila”, červený škapuliar a zelený škapuliar. Sú to prostriedky k uchovaniu, upevneniu a rozmnoženiu kresťanskej viery, nádeje a lásky a zároveň sú prejavom Božieho milosrdenstva voči hriešnikom.

  Sestry si uchovávajú veľkú úctu a lásku k Panne Márii. Podľa jej priania sa sestry venujú mládeži, ktorá je zoskupená do medzinárodnej organizácie pod názvom Mariánska vincentská mládež.

  Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
  Provinciálna predstavená: sr. Damiána Poláková, DKL
  Oravská 10, 949 01 Nitra
  tel: 037/6920600
  fax: 037/6558302
  web: www.vincentky.sk
  email: sekretariat@vincentky.sk

  Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul (Lazaristi)

  Misijná spoločnosť má nerehoľný charakter. Aby však vincentíni boli schopní stať sa všade svedkami Kristovej lásky a hlásať jeho radostnú zvesť, zaväzujú sa podľa evanjeliových rád sľubom čistoty, chudoby, poslušnosti a vytrvalosti v službe núdznym.

  Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul
  Slovenská provincia
  provinciálny predstavený
  P. Tomáš Brezáni, CM
  Sv. Vincenta 1
  821 03 Bratislava 2, tel: 02/48 257 101
  web: www.vincentini.sk

  MISEVI –  MIsioneros SEglares VIcencianos (Vincentskí laickí misionári)

  Je to najmladšia vetva vincentskej rodiny, vznikla v roku 1999, ako odpoveď pre tých, ktorí cítia misijné povolanie ako laici, čí už v rámci vincentskej rodiny alebo aj mimo nej. Títo mladí sú po patričnej príprave posielaní na misie, žijú spolu s ďalšími laikmi v komunitách a pracujú na konkrétnych projektoch v úzkej spolupráci s Misijnou spoločnosťou a Dcérami kresťanskej lásky. Doba misie môže byt kratšia (letná skúsenosť), alebo aj na dlhšie obdobie. Momentálne existujú laické komunity MISEVI na Hondurase, Bolívii a Mozambiku.

  Na Slovensku sa rozbieha tento projekt v spolupráci s Misijnou spoločnosťou. 19. novembra sa uskutočnilo prvé stretnutia záujemcov o tuto novu formu ako prežívať a napĺňať laickí rozmer svojho povolania v Cirkvi. Pripravujú sa ďalšie formačné stretnutia. Odporúčame toto dielo vaším modlitbám.

  sídlo: Provinciálny dom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava
  štatutárna zástupkyňa: Mária Lilková
  duchovní poradcovia: Kristián Libant, CM; Katarína Števicová, DKL
  email: misevi.slovakia@gmail.com

  Kongregácia Milosrdných sestier svätého Vincenta (Satmárky)

  Charizma: Nasledovanie Krista charitatívnou a apoštolskou službou človekovi z poverenia Cirkvi. Sestry slúžia chorým v nemocniciach, v domovoch dôchodcov, vyučujú na školách, pomáhajú vo farnostiach najmä vyučovaním náboženstva. Všetko to sa deje v duchu radostnej zvesti pre ľudstvo, ktorú dal nebeský Otec svojmu Synovi, aby išiel hľadať to, čo bolo stratené (Porov. Lk 19,10).

  Ku Kongregácii je pridružená “Rodina Nepoškvrnenej”, ktorú založila členka tejto Kongregácie – sr. Bernadeta Pánčiová v r. 1975. Bola schválená v r. 1991 pápežom Jánom Pavlom II.

  Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok
  Provinciálna predstavená:sr. M. Blažeja Kubániková
  038 31 Vrícko 195
  tel: 043/4901 703
  email: satmarky@satmarky.sk
  web: www.satmarky.sk

   

  Rodina Nepoškvrnenej
  038 31 Vrícko 190
  Tel.: 043/4933 741
  Fax: 043/4901 692
  Web: www.rodinaneposkvrnenej.sk

  E-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com

  Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku (SVdP)

  CIEĽOM hnutia je charitatívna činnosť v najširšom zmysle slova. Pomáhať odkázaným jednotlivcom či skupinám obyvateľstva v zdravotnej, sociálnej, ekonomickej, ale i duchovnej a morálnej oblasti a to v akútnom, alebo v chronickom nedostatku. Vyšším cieľom je odstraňovať príčiny hmotnej i duchovnej núdze.

  ČINNOSŤ: Členovia spolku sv. Vincenta de Paul svoju činnosť zameriavajú na uvedené problémy v prostredí v ktorom žijú, na problémy, ktoré vidia a ktoré je treba riešiť. Navštevujú nemocnice, väznice, domácnosti, opustených a chorých, podporujú mnohodetné a sociálne slabé rodiny, podieľajú sa na výstavbe sociálnych zariadení, pomáhajú rómskym spoluobčanom, bezdomovcom a komukoľvek, kto potrebuje pomoc.

  Spolok sv. Vincenta de Paul
  Mgr. Ing. Libuša Miháliková, riaditeľka Domu nádeje a štat. zást. Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku

  web: www.vincent.sk
  tel: 0911 756 023

  Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku (NZSKL)

  Na celosvetovom stretnutí delegátov v roku 1998 v Mexiku bola slovenská asociácia prijatá za plnoprávneho člena AIC (Association Internationale des Charités). Zahrňuje 40 národných združení v Afrike, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a USA s 250 000 dobrovoľnými členmi. AIC sa zasadzuje spoločne s núdznymi o prekonanie chudoby a biedy, verná posolstvu evanjelia a žiadosti sv. Vincenta de Paul. Toto združenie vie, že všetky problém chudoby úzko súvisia. Chce účinne pomáhať chudobným, vzdelávať spolupracovníkov a pestovať účelnú výmenu informácii. Podporuje svojich členov pri uskutočňovaní ich plánov, uspôsobuje chudobných k svojpomoci, spolupracuje s verejnými a cirkevnými inštitúciami.

  centrum: Oravská 10, 949 01 Nitra
  Ing. Anna Kováčová, prezidentka NZSKL, 913 24 Veľká Hradná 4
  tel: 032/648 73 97; 0918 545 219
  email: anna.kovacova@justice.sk

  Združenie zázračnej medaily

  Ciele združenia:
  Podporiť úctu k Panne Márii, Božej Matke, bez hriechu počatej, ktorá je vzorom pre putujúcu Cirkev, uvedomujúc si, že tento kult privádza k oslave a chvále jej Syna, Spasiteľa, a to prostredníctvom Zázračnej medaily a apoštolátu, ktorý sa vykonáva prostredníctvom „Podomových návštev“.

  Združenie si kladie za cieľ preukázať náležitú úctu Panne Márii pre vlastné posvätenie a ako prostriedok apoštolátu. K tomuto nás vyzýva aj samotná Medaila, ktorú nám ponúka Nebeská Matka ako vzor a pomoc, a to tak prostredníctvom symbolov, ktoré prezentuje, ako aj prostredníctvom milostí, ktorými je obdarená.

  Snažiť sa o dôkladnú kresťanskú formáciu svojich členov, aby boli schopní šíriť učenie Cirkvi vo svojom rodinnom i sociálnom prostredí a plniť zverené poslanie napodobňujúc Máriu ako vzor kresťanského života.

  Upevňovať v členoch ducha sv. Vincenta de Paul učiac sa od neho úcte k Panne Márii, láske a službe chudobným a núdznym.

  Združenie zázračnej medaily
  Sr. Gemma Blašková
  Oravská 10, 949 01 Nitra
  web: www.zzm.sk
  Tel.: 0910 842 255

  Spoločnosť Máriiných sestier zázračnej medaily (Máriine sestry, MS)

  Mariánsky duch spoločnosti charakterizuje jej ústredné heslo: “Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova”. Matka Leopoldína prijala aj slová sv. Vincenta: ” Náš život by nebol Božou službou, ani skutočnou pomocou blížnemu, keby sme chceli rozdávať iba chlieb a lieky…” V tomto duchu sa Máriine sestry mnohorakým spôsobom usilujú slúžiť svojim blížnym v dnešnom svete. Ich základná charizma je však ošetrovanie chorých po domoch, podľa príkladu Máriinej návštevy u Alžbety, ako to neraz prízvukovala zakladateľka.

  Spoločnosť Máriiných sestier zázračnej medaily
  Na Skotňu 44, 013 01 Teplička nad Váhom
  tel: 041/5982191

  Depaul Slovensko

  Depaul Slovensko, nezisková organizácia je súčasťou skupiny Depaul International ako aj jednou z vetiev vincentskej rodiny. Ponúka verejnoprospešné služby ľuďom, ktorí sa vplyvom nepriaznivej životnej situácii ocitli na ulici. Depaul v súčasnosti poskytuje 9 rôznych služieb, ktorými sa snaží odpovedať na unikátne problémy ľudí bez domova. Patrí medzi ne napríklad nízkoprahová Nocľaháreň sv. Vincenta, Útulok a ZOS sv. Lujzy de Marillac pre zdravotne znevýhodnených ľudí bez domova, Terénna práca bl. Rozálie Rendu, nízkoprahové Denné centrum sv. Alžbety alebo Integračný program bývania uplatňujúci princíp housing first. Víziou Depaulu je spoločnosť, v ktorej má každý človek bezpečné miesto, ktoré môže nazývať domovom. Jeho misiou je ponúknuť ohrozeným ľuďom a ľuďom bez domova príležitosť naplniť svoj potenciál a posunúť sa smerom k nezávislej a pozitívnej budúcnosti. Pretože ulica nie je domov.

  

  © Združenie mariánskej mládeže ~ Webhosting sponsored by Websupport.sk